2019 yılı boşanma

2019 YILI BOŞANMA DAVASI  Boşanma Avukatı tutmak zorunlu mudur? Türkiye’ de boşanmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanmak isteyen kişi boşanma avukatı olmaksızın dava açabilir, davasını takip edip, sonuçlandırabilir. Bunun için yasal bir engel söz konusu değildir. Fakat boşanma avukatı olmaksızın boşanma davası açılması halinde meydana gelebilecek bir hata kişinin zaman ve para kaybetmesine sebep […]

Boşanma davalarında hakaret 17 09 2018

Boşanma Davalarında Hakaret Medeni kanunumuz uyarınca boşanma sebeplerine dair genel ve özel sebepleri daha önceki makalelerimizde belirtmiş idik. İlgili makaleye ulaşmak boşanma sebeplerini öğrenmek için sola tıklayabilirsiniz. Onur kırıcı davranış sebebiyle Türk Medeni kanunu 162. maddesi uyarınca hakaret suçunun işlenmesi bu kapsamda boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma; Boşanma sebepleri arasında […]

nafaka ödememe suçu 17 09 2018

Nafaka ödememe suçu Mahkeme tarafından verilen nafakanın ödenmesi kararı üzerine nafaka kararını yerine getirmeyen yani nafaka ödememe suçunu işleyen kişi İcra İflas kanunu 344/1 uyarınca;Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması […]

Aile konut şerhinin tapuda işlenmesi

Aile konut şerhinin tapuda işlenmesi, aile konut şerhi tapuda nasıl işlenir ? Medeni kanunumuzun 194. Maddesi uyarınca; Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile […]

icra yoluyla taşınmazın satılması

İCRA YOLUYLA TAŞINMAZIN SATILMASI USULÜ Rehin edilmiş, haciz edilmiş ya da iflas masasında yer alan taşınmaz malların satılması ve paraya çevrilmesi mümkündür. İcra iflas hukukunda İcra yoluyla taşınmazın satılması usulü ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Ancak tabi ki diğer konularda olduğu gibi taşınmazın satışı hususunda da yine Yargıtay kararları belirleyici olmaktadır. En çok merak edilen sorulardan […]

Boşandığı eşin soyadını kullanma davası

Boşandığı eşin soyadını kullanma davası Bu dava farklı isimlerle karşımıza çıkabilmektedir. Eski eşin soyadını kullanma davası, eski kocanın soyadını alma davası, boşanılan eşin soyadını taşıma davası gibi çeşitli isimlerle telaffuz edilmektedir. Ancak aslında hepsi aynı davadır. Türk Medeni Kanunu madde 173/1 uyarınca “boşanma halinde kadın, evlenme ile kişisel durumunu korur; ancak evlenmeden öce dul idiyse […]

2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından 30.12.2017 30286 Madde 0001 : Amaç ve kapsam (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu […]

cinsiyet değiştirme davası

Cinsiyet Değiştirme Davası Cinsiye değiştirme davası eski medeni kanunumuzun 20. Maddesinde düzenlenen bir husustu. Bu kanun maddesi ile cinsiyet değiştirmek şimdiki mevzuattaki düzenlemeyle kıyaslandığında daha basit bir şekilde halledilebilmekteydi. Hiçbir ayrım olmaksızın herkes dilediği gibi ön koşulsuz olarak evli olsa dahi cinsiyet değiştirme davası açabilmekteydi. Ancak yeni medeni kanunla birlikte cinsiyet değişikliği için dava açmanın […]

Mal rejimi sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi ve evlilik sözleşmeleri Türk medeni kanunumuzun 203. maddesi uyarınca; “Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Eski medeni kanunumuzdan farklı olarak yürürlükte olan medeni kanun uyarınca evlilik sözleşmesi yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Tarafların evlilik sözleşmesi yapmaması […]

Çeke ilişkin icra takibi

Çeke ilişkin icra takibi Bu makalemizde soru- cevap şeklinde çeke ilişkin icra takibi ve çekin icraya konulması ile ilgili karşılaşılan genel sorunlara ve usule ışık tutacağız. Çek alacaklının alacağını garanti altına alması açısından günümüzde kullanılan belki de en etkin tahsil ve tahvil araçlarından birisi. Bundan önce çeke ilişkin icra takibi, çekte zamanaşımı ve çekin zayii […]